Vymedzenie pojmov.

„Tovar“ je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.wowo.sk. „Predávajúci“ firma WOWO, s.r.o., Partizánska 438/65 , 94911 NITRA, IČO:47328134, DIČ:2023817840, IČ DPH SK2023817840. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Os Nitra: Sro, Vložka číslo: 34701/N. „Spotrebiteľ“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

Zásady.
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru.
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.wowo.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne.

Objednanie tovaru.
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.wowo.sk.

Zrušenie objednávky.
Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky s platbou bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (Odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ tak môže urobiť telefonicky na čísle 0908 842 824 , alebo mailom na adrese info@wowo.sk. V prípade, že spotrebiteľ zruší objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, predávajúci mu uhradí zaplatenú čiastku späť bankovým prevodom.

Postup pri reklamácii.
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorú sme poslali s tovarom. Za reklamovaný tovar Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy.
(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Podmienky odstúpenia od zmluvy.
Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na tel. 0908 842 824 , resp. emailom na: info@wowo.sk zašlite v doporučenom liste, v cennom liste, alebo v balíku na adresu:

WOWO, s.r.o.
Partizánska 65
94901 Nitra

Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru a to prevodom na účet.
S tovarom musí byť v balíku kópia dokladu o zakúpení. Tovar odporúčame poistiť.

Dodacie podmienky.
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky a Čiech. Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho. Kupujúci je preto v týchto prípadoch povinný pri prevzatí prehliadnuť, či je tovar dodaný v nepoškodenom obale. V prípade podozrenia na poškodenie, výrobok pozrieť a zistiť, či nebol poškodený. Kupujúci má právo, v prípade zjavného poškodenia obalu, tovar neprevziať.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po jeho dodaní a je povinný všetky takto zistené vady oznámiť do druhého dňa predávajúcemu. Ak tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. Pri neskoršej reklamácii bude chyba považovaná za mechanické poškodenie spôsobené kupujúcim a reklamácia bude zamietnutá.

Ochrana osobných údajov.
Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.wowo.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Povinnosti predávajúceho.
(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.
(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.
(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

Výhrada omylov.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
www.soi.sk
e-mail:nr@soi.sk

Platobné podmienky.
Platby sú realizované pomocou platobnej brány BARION.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.wowo.sk. V čase odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kúpna cena je uvedená s DPH. Doručenie tovaru je prostredníctvom DPD kuriéra ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci je povinný, po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru kupujúcim, dodať tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

Prehľad možných spôsobov úhrady tovaru a cena za poštovné a balné.
– úhrada je možná cez PayPal. PayPal akceptuje platby aj bez vytvoreného PayPal konta. Možnosť platby kreditnou, debitnou kartou. Pomocou platobnej brány Besteron, Oberon ktoré akceptujú online platby priamo cez podporovane banky a ich aplikacie.
– doprava s balným je spoplatnená nasledovne
do 30kg = 4.90€
nad 30kg = 5.90€
nad 90kg = 15€
nad 140kg = 25€

Záverečné ustanovenia.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke internetového obchodu www.wowo.sk sú z časti prebrané od dodávateľa, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti a typografické chyby. Predávajúci nenesie voči druhej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody spôsobené použitím informácií z webovej stránky predávajúceho, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky, okrem záruk vyplývajúcich zo zákona.

Reklamačný poriadok.
Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.11.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Záručné podmienky.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@wowo.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou označený viditeľne „REKLAMÁCIA“.

Záruka sa nevzťahuje na vady:
-vzniknuté nesprávnym použitím
-na závady vzniknuté zlým alebo neprimeraným zaobchádzaním
-mechanickým a chemickým poškodením tovaru
-zanedbaním starostlivosti o tovar
-tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním
-tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom
-tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Spôsob vybavenia reklamácie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

Ako nakupovať.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy.
Tovar si objednáva kupujúci podľa postupu určeným v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.

Pre vytvorenie objednávky nie je potrebné vyplnenie registračného formuláru na internetovej stránke www.wowo.sk. Kupujúci si vyberie z jednotlivých kategórií a presne špecifikuje tovar – označí množstvo atď. V zozname je uvedený názov tovaru, taktiež jeho krátky popis, foto náhľad tovaru a obrázok popisujúci parametre výrobku. Ak kupujúci klikne hore na nákupný košík vidí už objednaný tovar – presný názov tovaru, počet a cenu s DPH. Kupujúci má v tomto zhrnutí možnosť jednotlivé položky ponechať v nákupnom košíku alebo ich vymazať kliknutím na ikonku „vymaž zo zoznamu“. V ďalšom kroku kupujúci označí jeho spôsob úhrady objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať.

Ak si chce kupujúci uplatniť zľavový kupón na daný tovar je potrebné v sekcii „Pokladňa“ zadať do príslušného políčka číslo zľavového kupónu.

Po odoslaní objednávky kupujúci dostane na email zadaný v objednávkovom formulári kópiu objednávky.

Za záväzne akceptovanie objednávky predávajúcim sa považuje emailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní prijatej objednávky. Po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania objednaného tovaru označené ako „potvrdenie objednávky“.

Predaj respirátorov FFP2, KN95 je určený pre ľudí:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

Celé znenie : https://www.epi.sk/zz/2020-69

Kúpou tohto produktu dáva zákazník čestné prehlásenie predávajúcemu, že si je vedomý týchto vyššie uvedených skutočností o obmedzení predaja respirátorov, že pozná nariadenia Zákona č. 69/2020 Z. z. a že patrí medzi jednu z týchto 9 osôb / inštitúcií, ktoré môžu tento produkt zakúpiť.

„Zaslaním a potvrdením tejto objednávky vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a čestne vyhlasujem, že som osoba oprávnená na nákup osobného ochranného prostriedku v zmysle § 4 Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov zákona č. 69/2020 Z z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a potvrdzujem, že predávajúci vybavením mojej objednávky nedostáva do rozporu s týmto zákonom.

OBCHODNÉ PODMIENKY PROGRAMU “OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI”

1. Úvodné ustanovenia, popis služby

1.1. Tieto Obchodné podmienky programu “Overené zákazníkmi” (ďalej len „OP Overené zákazníkmi“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 078 22 774, DIČ: CZ 07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, zaradenými do služby “ Overené zákazníkmi“.

1.2. Tieto OP Overené zákazníkmi sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok užívania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto OP Overené zákazníkmi nestanovia inak. Na tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl.

1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Overené zákazníkmi označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad. 1.3. V rámci Portálu Prevádzkovateľ ponúka službu „Overené zákazníkmi“ (ďalej len „Služba“), spočívajúcu v získavaní a spracovávaní reakcií od zákazníkov Obchodníkov prostredníctvom automatizovanej elektronickej komunikácie, formou dotazníkov zasielaných zákazníkom Obchodníkov a týmito zákazníkmi vyplnených (ďalej len „Dotazník“). Za zákazníkov sa pre účely týchto OP Overené zákazníkmi pokladajú osoby, ktoré s Obchodníkom prostredníctvom jeho E-shopu uzatvorili kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu, pričom nie je rozhodné, či sú tiež užívateľmi Portálu (ďalej len „Zákazníci“).

1.4. Prevádzkovateľ Službu poskytuje tým Obchodníkom, ktorí sú registrovaní na Portáli a odosielajú na Portál ponuky tovaru a služieb spôsobom podľa čl. 3 Podmienok, a ktorí s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu o spolupráci pri poskytovaní služby „Overené zákazníkmi“.

1.5. Tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahujú na vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom, týkajúci sa poskytovania a užívania Služby, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby Overené zákazníkmi, uzavretej podľa čl. 2. (ďalej len „Zmluva“).

2. Registrácia k užívaní Služby, uzatvorení a trvaní Zmluvy

2.1. Obchodník, ktorý sa registroval na užívanie Portálu, je oprávnený registrovať sa na užívanie Služby v rámci svojho užívateľského rozhrania, ku ktorému mu bol pre účely užívania Portálu Prevádzkovateľom vytvorený prístup na http://sluzby.heureka.sk.

2.2. V rámci registrácie je Obchodník oboznámený so znením týchto OP Overené zákazníkmi, s ktorým vyjadrí svoj súhlas zakliknutím checkboxu. Odoslanie registrácie vrátane pristúpenia na znenie OP Overené zákazníkmi je považované za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená prijatím potvrdzujúceho e-mailu, odoslaného Prevádzkovateľom Obchodníkovi na jeho e-mailovú adresu, registrovanú na Portáli.

2.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou, odoslanou elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu a administračného rozhrania, s výpovednou lehotou jeden mesiac. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený ukončiť Zmluvu odstúpením z dôvodov stanovených týmito OP Overené zákazníkmi. Trvanie Zmluvy je podmienené trvaním zmluvy o užívaní Portálu uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom v zmysle čl. 2.2.1. Podmienok.

3. Práva a povinnosti Obchodníka

3.1. Obchodník sa zaväzuje umiestniť do poslednej fázy všetkých objednávok Zákazníkov vykonaných v E-shopoch Obchodníka bez ohľadu na to, či bola objednávka urobená prostredníctvom Portálu alebo nie, aplikačný skript, pomocou ktorého dôjde k odoslaniu e-mailovej adresy Zákazníka do databázy Prevádzkovateľa (ďalej len „Skript“). Skript a jeho technická špecifikácia sú Obchodníkovi k dispozícii on-line v jeho užívateľskom rozhraní na http://sluzby.heureka.sk. Prevádzkovateľ udeľuje Obchodníkovi licenciu – oprávnenie použiť Skript v rámci procesu objednávky Tovaru na E-shope, a to výlučne pre účel stanovený Zmluvou a počas jej trvania.

3.2. Obchodník sa zaväzuje umožniť všetkým Zákazníkom odmietnuť zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu Obchodníkom podľa § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to pred odoslaním každej jednotlivej objednávky v Eshope Obchodníka. Možnosť odmietnuť zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu je Obchodník povinný aktívne a zreteľne ponúknuť Zákazníkom aspoň na jednej zo stránok, ktoré sú súčasťou objednávkového procesu E-shopu Obchodníka. Využiť ponúkané možnosti musí byť Zákazníkom umožnené vykonať kliknutím na tlačidlo, označením alebo odznačením zaškrtávacieho formulárového poľa alebo iným jednoduchým spôsobom.

3.3. Obchodník nie je oprávnený poskytovať Prevádzkovateľovi pomocou Skriptu e-mailové adresy Zákazníkov, ktorí kedykoľvek pred uskutočnením príslušnej objednávky prejavili nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty od Obchodníka podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie Dotazníkov je Zákazníkovi Prevádzkovateľom umožnená v každom jednotlivom Dotazníku. Obchodník je povinný Prevádzkovateľa informovať o každom nesúhlase Zákazníka so zasielaním elektronickej pošty, ktorý získa odlišným spôsobom než využitím možnosti vyjadrenia nesúhlasu poskytnutej v jednotlivých Dotazníkoch podľa predchádzajúcej vety. Obchodník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinností podľa tohto odseku.

3.4. V prípade, že Obchodník umožní Zákazníkom odmietnutie zasielania elektronickej pošty na účely priameho marketingu v súlade s ods. 3.2 týchto OP, predstavuje zaslanie Dotazníka na strane Obchodníka spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu obchodníka v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej jej „GDPR“), nepredstavuje neprimeraný zásah do práva a slobôd Zákazníkov a nie je tak pre neho potrebný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

3.4.1. Tento oprávnený záujem spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom u Obchodníka. Skutočnosť, že oslovenie Zákazníkov, ktorí u obchodníka nakúpili tovar či službu, s priamou komunikáciou je oprávneným záujmom Obchodníka, potvrdzuje recitál 47 GDPR, ktorý uvádza, že „oprávnený záujem by mohol existovať (…) napríklad keby bola dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi v postavení klienta (…) Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“

3.4.2. Pri spracúvaní osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi nedochádza zo strany Obchodníka k odovzdaniu osobných údajov tretej osobe ako prevádzkovateľovi podľa GDPR. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov odovzdaných Obchodníkom a na také spracúvanie je poverený podľa ods. 5.1.1. Ďalšie spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom ako prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prebieha iba vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľovi poskytne Zákazník.

3.4.3. Spracúvaním osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi zo strany Obchodníka preto nevzniká neprimeraný negatívny dopad na Zákazníkov – zákazník môže zisťovanie spokojnosti s nákupom zo strany Obchodníka dôvodne očakávať, navyše je o takej možnosti transparentne informovaný v súlade s ods. 3.5 týchto OP a má možnosť ho odmietnuť podľa ods. 3.3 týchto OP; Prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi spracúvania osobných údajov je odovzdávaná iba minimálna množina osobných údajov a tieto údaje sú na strane Prevádzkovateľa primerane zabezpečené a po krátkom čase pseudonymizované. Naopak, spracúvaním osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi prináša pozitívne účinky pre Zákazníka v podobe jednoduchej možnosti komunikovať Obchodníkovi akúkoľvek negatívnu skúsenosť s nákupom.

3.5. Obchodník je povinný informovať prostredníctvom podmienok spracúvania osobných údajov, obchodných podmienok, podmienok použitia, kúpnej zmluvy alebo iného vhodného dokumentu, ktorý rieši vzťah Obchodníka so Zákazníkmi o tom, že ich osobné údaje sú odovzdávané Prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi spracúvania osobných údajov s cieľom vygenerovania Dotazníka, zberu spätnej väzby a jej vyhodnocovania. Pre informovanie Zákazníkov je Obchodník povinný použiť nasledujúcu alebo obdobnú formuláciu: „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

3.6. Obchodník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom narúšať objektívnosť a skresľovať pravdivosť Dotazníkov, a to najmä ovplyvňovaním výberu Zákazníkov, ktorým má byť Dotazník odoslaný, vypĺňaním Dotazníka zo strany zamestnancov Obchodníka alebo ním poverených osôb, alebo nabádaním Zákazníkov k pozitívnemu hodnoteniu. Obchodník nie je oprávnený Zákazníka akokoľvek postihovať za odoslanie negatívneho hodnotenia, napríklad ponúkaním menej výhodných cien v porovnaní s inými Zákazníkmi, odstúpením od uzavretej kúpnej zmluvy, odmietnutím ďalšieho predaja tovaru alebo služieb atď. V prípade, že k takému konaniu na strane Obchodníka dôjde, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo pozastaviť poskytovanie služby Obchodníkovi na dobu nutnú pre zjednanie nápravy. Ustanovenia tohto článku nemajú žiadny vplyv na právo Obchodníka reagovať na hodnotenie Zákazníkov spôsobom umožneným Prevádzkovateľom.

3.7. Obchodník je povinný neodkladne informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, zadaných na Portáli, v zmysle čl. 4.4.4. Všeobecných obchodných podmienok Heureka.sk pre Obchodníkov, dostupných na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania/vseobecne-podmienky-pouzivania-pre-obchodnikov (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktorými sa rovnako riadi postup v prípade zmeny prevádzkovateľa Eshopu.

3.8. V prípade, že E-shop Obchodníka na základe hodnotenia Zákazníkov získa certifikát „Overené zákazníkmi“, alebo iné hodnotenie, vydávané Prevádzkovateľom na základe vopred stanovených kritérií, uverejnených na Portáli, nie je Obchodník oprávnený tento certifikát či iné hodnotenie umiestniť na stránky iného E-shopu, aj keď prevádzkovaného rovnakým Obchodníkom, ku ktorému však certifikát či hodnotenie neboli vydané. Obchodník je oprávnený používať iba taký druh certifikátu „overené zákazníkmi“ alebo iný druh hodnotenia, ktoré mu boli zo strany Prevádzkovateľa pridelené. V prípade ukončenia Zmluvy je obchodník povinný zdržať sa užívania Certifikátu „overené zákazníkmi“, vrátane ďalších druhov hodnotenia a zaväzuje sa tieto označenia bezodkladne odstrániť zo stránok svojho E-shopu a zo svojich reklamných alebo iných propagačných materiálov.

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vygenerovať pre Obchodníka Dotazník pre účely jeho odoslania tým Zákazníkom, ktorých e-mailové adresy boli pomocou Skriptu Prevádzkovateľovi poskytnuté, a to spôsobom, aby bolo možné odoslať ho z e-mailové adresy Obchodníka v lehote desiatich (10) dní od ich poskytnutia, a následne opätovne v lehote do 45 dní od prvého odoslania, pokiaľ po prvom odoslaní Dotazníka Zákazník neodmietne ďalšie odosielanie Dotazníkov na svoju e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ je oprávnený zaistiť odoslanie Dotazníkov Zákazníkovi v mene Obchodníka.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný:

4.2.1. spracovať vyplnené Dotazníky a publikovať výsledné hodnotenia podľa týchto Dotazníkov na stránkach Portálu a zaslať kópiu vyplneného Dotazníka Obchodníkovi;

4.2.2. umožniť Obchodníkovi reagovať na každý vyplnený Dotazník, ktorého kópiu mu odošle;

4.2.3. zaistiť technický chod Služby, najmä jej adekvátnu dostupnosť;

4.2.4. zaistiť funkčnosť Skriptu;

4.2.5. upozorniť Obchodníka na akékoľvek negatívne reakcie jeho Zákazníkov v súvislosti so Službou.

4.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje viesť zoznam e-mailových adries Zákazníkov, ktorí odmietli zasielanie Dotazníkov prostredníctvom odkazu uvedeného v zaslanom Dotazníku (ďalej len „Zoznam opt-out“). Ak Zákazník po nákupe u Obchodníka dostane Dotazník a pomocou odkazu v tomto Dotazníku odmietne ďalšie zasielanie Dotazníkov, zaväzuje sa Prevádzkovateľ e-mailovú adresu tohto zákazníka pridať na Zoznam opt-out a zaistiť, že na túto adresu nebude Dotazník zasielaný. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasielať Dotazník na žiadne adresy v Zozname opt-out, ktorý je s ohľadom na ochranu Zákazníkov pred nevyžiadanou komunikáciou spoločný pre všetkých Obchodníkov.

4.4. Prevádzkovateľ pri odovzdaných údajoch o Kúpenom tovare posúdi na základe ich zaradenia do kategórií prípustnosť ich spracúvania na účely podľa ods. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 týchto OP Overené zákazníkmi, pred spracúvaním na tieto účely. Z ďalšieho spracúvania vylúči údaje, ktoré môžu predstavovať osobitné kategórie osobných údajov zákazníka, najmä vypovedať o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote Zákazníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené spracúvanie údajov o Kúpenom tovare spôsobené chybným zaradením do kategórií.

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený vhodným spôsobom kontrolovať plnenie povinností Obchodníka stanovených v čl. 3 týchto OP Overené zákazníkmi. Pri kontrole je Prevádzkovateľ oprávnený vykonávať najmä overovanie obsahu zdrojového kódu webového rozhrania E-shopu Obchodníka a vykonávať v súlade s čl. 5.7 Obchodných podmienok Skúšobné objednávky na E-shope Obchodníka.

4.6. Zmluvné strany Zmluvy predpokladajú, že súčet celkovej výšky náhrady škody hradenej Prevádzkovateľom za všetky porušenia Zmluvy neprekročí sumu 2 000 EUR. Obchodník sa zaväzuje vykonať všetky nevyhnutné preventívne opatrenia, aby skutočná škoda neprekročila túto hranicu celkovej výšky predvídateľnej škody. V prípade náhrady škody sa nenahrádza zmarený zisk Obchodníka.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Podmienky spracúvania osobných údajov

5.1.1. Plnenia Prevádzkovateľa podľa Zmluvy zahŕňajú spracúvanie osobných údajov. Obchodník v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR poveruje Prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov Zákazníkov, ktoré mu Obchodník odovzdá, a to:

5.1.1.1. údajov o kúpenom Tovare na účely posúdenia, či je možné ho spracúvať na účely podľa ods. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 týchto OP.

5.1.1.2. e-mailu a informácií o kúpenom Tovare na účely vytvárania a zasielania Dotazníkov, zhromažďovania vyplnených Dotazníkov a odovzdávania vyplnených Dotazníkov Obchodníkovi;

5.1.1.3. údajov o kúpenom Tovare na účely spracúvania podľa čl. 4.5 týchto OP Overené zákazníkmi.

5.1.2. Prevádzkovateľ je povinný spracovávať osobné údaje pre Obchodníka v rozsahu nutnom k zaisteniu svojich plnení podľa čl. 2 týchto OP Overené Zákazníkmi a len na základe pokynov Obchodníka, udelených v týchto OP Overené Zákazníkmi a Zmluve alebo urobených e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kontaktne-osoby/

5.1.3. Obmedzenie podľa čl. 5.1.2 týchto OP Overené Zákazníkmi sa vzťahuje takisto na odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a aplikuje sa, pokiaľ Prevádzkovateľovi toto iné spracovanie neukladajú právne predpisy, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú; v takom prípade Prevádzkovateľ Obchodníka informuje o takej právnej požiadavke pred spracúvaním, iba ak by právne predpisy toto informovaniezakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

5.1.4. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa čl. 5.1.2 týchto OP Overené Zákazníkmi sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti spracovateľa podľa tejto Zmluvy. Ustanovením čl. 5.1.2 týchto Overené Zákazníkmi takisto nie je dotknuté oprávnenie Prevádzkovateľa samostatne spracúvať osobné údaje Používateľov Portálu a Zákazníkov Obchodníka v pozícii správcu osobných údajov a to najmä pro nasledujúce účely:

5.1.4.1. zhromažďovanie a poskytovanie informácií o jednotlivých vyplnených Dotazníkoch tým Zákazníkom Obchodníka, ktorí sú zároveň Používateľmi Portálu,
5.1.4.2. uverejňovanie informácií získaných z vyplnených Dotazníkov na základe súhlasov Zákazníkov Obchodníka a overovanie autenticity získaných informácií,
5.1.4.3. anonymizáciu informácií získaných z vyplnených Dotazníkov a následnú analýzua ďalších spracúvaní získaných dát.

5.1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom v pozícii prevádzkovateľa podľa GDPR vrátane spracúvania osobných údajov Obchodníka sa riadi Zvláštnymi podmienkami „Ochrana súkromia na portáli Heureka.sk“.

5.1.6. Do 30 dní od ukončenia Zmluvy Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje spracúvané na základe týchto OP Overené zákazníkmi, pokiaľ právne predpisy nepožadujú uloženie daných osobných údajov alebo ho Obchodník nevyzve k okamihu ukončeniu Zmluvy písomne k odovzdaniu kópie osobných údajov. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti sprostredkovateľa spracúvania podľa týchto OP Overené zákazníkmi, a na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva samostatne v pozícii prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov, a to najmä v prípadoch spracúvania podľa čl. 5.1.4 týchto OP Overené zákazníkmi alebo aj v ďalších prípadoch, pokiaľ je Prevádzkovateľ naďalej oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo z iného oprávneného dôvodu. Pre vylúčenie pochybností platí, že Prevádzkovateľ je oprávnený aj po ukončení Zmluvy uchovávať ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov najmä pseudonymizované hodnotenie Obchodníka Zákazníkom.

5.2. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

5.2.1. Prevádzkovateľ prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj na iné zneužitie osobných údajov.

5.2.2. V prípade, že sa Prevádzkovateľ počas účinnosti Zmluvy dozvie o porušení ochrany osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom na základe tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obchodníkovi, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o ňom dozvedel. Ohlásenie Prevádzkovateľ urobí oznámením na e-mailovú adresu Obchodníka registrovanú na Portáli. Následne bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa Prevádzkovateľ dozvedel o prípade porušenia ochrany osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný Obchodníkovi rovnakým spôsobom ohlásiť popis povahy daného prípadu porušenia ochrany osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, kategórií, približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov a popis pravdepodobných dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

5.3. Zapojenie tretích osôb do spracúvania osobných údajov

5.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že do spracúvania osobných údajov získaných v rámci programu Overené zákazníkmi nezapojí ďalších sprostredkovateľov spracúvania osobných údajov.

5.4. Súčinnosť pri spracúvaní osobných údajov

5.4.1. Za vybavovaní žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom, ktoré na základe tejto Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ, zodpovedá v plnom rozsahu Obchodník. Pokiaľ bude žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa spracúvania osobných údajov podľa týchto OP Overené zákazníkmi uplatnená u Prevádzkovateľa, vybaví túto žiadosť Prevádzkovateľ; to neplatí, pokiaľ bude na vybavenie žiadosti potrebná súčinnosť Obchodníka alebo by vybavenie žiadosti vyžadovalo neprimerané úsilie Prevádzkovateľa.

5.4.2. Prevádzkovateľ umožní Obchodníkovi urobiť audit technických a organizačných opatrení zavedených Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov po oznámení zaslanom do dátovej schránky Prevádzkovateľa s predstihom najmenej 30 pracovných dní. Obchodník je oprávnený požadovať vykonanie auditu iba v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 17.00 hod. Ak nebude termín auditu navrhovaný Obchodníkom pre Prevádzkovateľa vhodný, je Prevádzkovateľ oprávnený navrhnutý termín odmietnuť a navrhnúť nový termín. Všetky audity umožní Prevádzkovateľ Obchodníkovi v súlade s čl. 5.4.3 týchto OP Overené zákazníkmi. Náklady na vykonanie auditu nesie Obchodník.

5.4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku ďalšiu potrebnú súčinnosť a podklady pre plnenie svojich povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov podľa týchto OP Overené zákazníkmi, najmä pri plnení povinností vyplývajúcich pre Obchodníka zo zabezpečenia spracúvania osobných údajov, pri vykonávaní auditov, pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov, pri predchádzajúcej konzultácii s dozorným orgánom a pri plnení žiadostí o uplatnení práv dotknutých osôb. Súčinnosť Prevádzkovateľa, s výnimkou primeranej súčinnosti pri vybavovaní žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa ods. 5.4.1, je spoplatnená hodinovou sadzbou vo výške 115 EUR/hodina bez DPH. Fakturácia a hradenie poplatkov za poskytovanie súčinnosti sa riadi čl. 6.5 Všeobecných obchodných podmienok Heureka.cz pre Obchodníkov.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Práva a povinnosti neupravené týmito OP Overené zákazníkmi sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Overené zákazníkmi v rozpore a ďalej právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právny predpis nestanoví, že sa na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom použije právo Českej republiky.

6.2. Od okamihu skončenia Zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný generovať Dotazníky na ich odoslanie Zákazníkom a informovať Obchodníkov o výsledkoch Dotazníkov.

6.3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Overené zákazníkmi zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 10.2. Podmienok.

6.4. Tieto OP Overené zákazníkmi nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.