Vážení uživatelé,

tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vás – uživatele našich služeb provozovaných na webovém portálu www.wowo.sk.

Rozšiřujeme naše portfolio produktů a služeb a neustále pracujeme na tom, abychom vám přinášeli lepší služby a produkty.

Při poskytování našich služeb a produktů a při jejich inovaci vždy zohledňujeme vaše soukromí. Uvědomujeme si svůj závazek vůči našim uživatelům. Jsme si plně vědomi našich povinností vůči vám, které vyplývají z požadavků zákonů upravujících vaše soukromí a ochranu vašich osobních údajů. K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme s respektem a odpovědností. Proto spolupracujeme s odborníky z různých oblastí, např. právní, bezpečnostní a IT oddělení, aby se zajistilo, že žádné rozhodnutí nebude učiněno bez ohledu na soukromí.

V rámci našich služeb můžete své soukromí spravovat různými způsoby. Zároveň máte vždy možnost uplatnit svá práva podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. července 2016. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“).

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, kdo, proč a jak zpracovává vaše osobní údaje, komu jsou vaše osobní údaje poskytovány, jaká jsou vaše práva podle Nařízení a Zákona a jak je můžete uplatnit.

Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává a chrání společnost WOWO, s.r.o., se sídlem Partizánska 65, 949 11 Nitra, IČO: 47328134, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: SRO, vl. č. 34701/N. Z hlediska zákona a nařízení máme status provozovatele.

Jaké typy informací o vás shromažďujeme?

Abychom vám mohli poskytovat naše služby a neustále je zlepšovat, shromažďujeme o vás informace.

Informace, které o vás shromažďujeme a jak je používáme, závisí na konkrétní službě, kterou používáte, a na tom, jak u nás spravujete kontrolu ochrany osobních údajů. Informace, které o vás zpracováváme, lze v zásadě rozdělit takto:

Informace, které nám poskytnete v přímé souvislosti s konkrétní poskytovanou službou nebo v souvislosti s vámi pořádanou soutěží, a to:
– informace potřebné k vytvoření účtu – registrační údaje, jako je věk, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní kontakt, fotografie.
– informace nezbytné pro přihlášení, správu a vyhodnocení soutěže, kterou pořádáme – například jméno, příjmení, adresa, fotografie, telefonní kontakt;
– informace, které poskytujete při používání vybrané služby – například fotografie, příspěvky, komentáře;
– informace poskytované pro naše placené služby;
– platební údaje, jako je číslo vaší kreditní karty nebo jiné finanční údaje;
– informace poskytnuté při účasti na našich propagačních akcích a soutěžích, pokud se jich rozhodnete zúčastnit;
– informace týkající se vašich dotazů, které vyřizuje naše zákaznická podpora;
-např. stížnosti, reklamace, návrhy, oznámení.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů, a to:
– informace o vás od ostatních uživatelů;
– Informace o vás můžeme získat od jiných uživatelů, například když nás o vás kontaktují, např.. když nás upozorní na určité vaše jednání nebo vás doporučí jako možného uživatele námi poskytovaných nebo zprostředkovaných služeb;
– analytické údaje o provozu a využívání našich služeb.

Informace shromážděné v souvislosti s používáním našich služeb, a to:
– informace o vaší interakci s námi, například o tom, jak jste služby používali, jak jste se přihlásili, odkud jste jednotlivé stránky navštívili a jak dlouho jste je používali, o době odezvy, chybách při stahování, způsobu přístupu ke službám a jejich ukončení atd.
– technické údaje o používaných zařízeních a nastaveních, jako je IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma, soubory cookie; další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete na adrese: https://wowo.sk/zasady-pouzivania-cookies.
– informace nezbytné k tomu, abyste mohli využívat určité funkce našich služeb. Například pro rychlé a pohodlné odesílání fotografií vyžaduje mobilní aplikace přístup k fotoaparátu a úložišti médií. Abychom mohli určit kompatibilitu vašeho zařízení s našimi aplikacemi, potřebujeme přístup ke čtení stavu a identity zařízení. Dále má aplikace oprávnění k přístupu k síťovému připojení (Wi-Fi a mobilním datům), k ovládání vibrací a k zabránění přechodu zařízení do režimu spánku,
– přijímat data z internetu.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat zákonně, je nutné, abychom měli předem stanovený účel jejich zpracování. Níže jsou uvedeny účely, pro které jsou vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány.

Správa vašeho účtu a poskytování našich služeb

Ve většině případů je právním základem, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, plnění smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že naše portfolio služeb je široké, máte jako registrovaný uživatel přístup například prostřednictvím svého jedinečného účtu na Facebooku nebo Googlu:
– vstupovat do diskusních fór jednotlivých webových stránek spravovaných naší společností.
– využívat naše reklamní služby nebo reklamní služby našeho partnera.

Některé z našich služeb lze používat bez vytvoření účtu na Facebooku nebo Googlu.

Za tímto účelem tedy shromažďujeme vaše osobní údaje, protože vám poskytujeme naši službu, kterou jste si svobodně vybrali v souladu s našimi podmínkami, jimiž se poskytování zvolené služby řídí. Přijetím našich obchodních podmínek, kterými se řídí poskytování vámi vybrané služby, je mezi námi uzavřena smlouva.

Plnění zákonných povinností

Zvláštní právní předpisy nám jako poskytovateli služeb mohou ukládat různé povinnosti, pro jejichž splnění je zpracování vašich osobních údajů nezbytné. V souladu s občanským zákoníkem a předpisy na ochranu spotřebitele zpracováváme vaše osobní údaje například také za účelem vyřízení případných reklamací. Dalším příkladem, kdy je účelem zpracování osobních údajů splnění zákonných povinností, je zákon o účetnictví, podle kterého jsme povinni uchovávat určité údaje týkající se placených služeb po dobu stanovenou tímto zákonem.

Vyhodnocování, údržba a zlepšování našich služeb a vývoj nových služeb.

Informace, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom zajistili, že naše služby budou fungovat tak, jak očekáváte, například ke sledování výpadků nebo k odstraňování problémů, které nám nahlásíte.

Vaše údaje používáme také k tomu, abychom se pokusili inovovat naše služby – například když na základě vašich návrhů zjistíme potřebu vylepšení služeb nebo když zjistíme, že existuje poptávka po nové službě, nebo když vyhodnotíme potřebu větší ochrany uživatelů atd.

Informace získané ze stávajících služeb nám pomáhají při vývoji nových služeb.

Poskytování personalizovaných služeb, včetně obsahu a reklam.

Na základě informací, které od vás získáme, můžeme zajistit, aby poskytované služby byly přizpůsobeny vašim potřebám a preferencím.

Poskytujeme vám obsah na míru, např. zobrazováním relevantních doporučených článků, relevantních a zajímavých nabídek, o kterých se domníváme, že by vás mohly zaujmout, doporučením přátelům nebo jinými podobnými opatřeními, která vám mají usnadnit používání našich služeb a zlepšit váš uživatelský zážitek při používání našich služeb.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem má také za cíl usnadnit využívání služeb naší společnosti, preferované platební metody pro účely budoucích plateb za naše služby nebo doporučení příslušných článků na našich webových stránkách.

Informace, které shromažďujeme z různých vašich zařízení (verze operačního systému, verze aplikace a informace o hardwaru zařízení), nám pomáhají poskytovat konzistentní služby na všech vašich zařízeních.

zajištění a řízení účasti v námi pořádaných soutěžích.

Pokud se rozhodnete zúčastnit spotřebitelské soutěže pořádané naší společností a udělíte nám k tomu souhlas, zpracováváme vaše údaje za účelem zajištění a správy vaší účasti v této soutěži. Údaje, které za tímto účelem zpracováváme, závisí na statutu/podmínkách konkrétního výběrového řízení.

prosazování bezpečnosti našich služeb, prevence zneužití našich služeb a vyšetřování porušení našich podmínek.

Dbáme na to, aby naše služby byly bezpečné. Abychom zajistili bezpečnost našich služeb, zpracováváme vaše osobní údaje také proto, abychom zabránili spamu, phishingu, obtěžování, zneužití vašich uživatelských účtů nebo jiným zakázaným činnostem.

V rámci tohoto účelu zpracování provádíme náš závazek vůči vám, že zajistíme ochranu našeho IT prostředí proti útokům a jiným zásahům, aby bylo používání našich služeb bezpečné. Dbáme na to, aby ostatní uživatelé dodržovali podmínky našich služeb a zajistili tak hodnotné a bezpečné používání služeb.

V závislosti na oprávněních, která jste udělili, můžeme zajistit větší ochranu vašeho soukromí pomocí informací z počítačů, telefonů a dalších zařízení, na kterých instalujete a používáte naše služby. Shromážděné údaje používáme k poskytování a podpoře našich služeb a ke zlepšení vašeho zabezpečení. Údaje shromážděné ze zařízení nám pomáhají ověřit totožnost uživatele, protože se neustále snažíme chránit váš účet prostřednictvím našeho týmu techniků a technologií, jako je šifrování komunikace i dalšího obsahu (například fotografií) pomocí protokolu HTTPS.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů podle Zákona a Nařízení?

Zákonnost našeho zpracování vašich osobních údajů je odůvodněna následujícími právními důvody:

Vaše osobní údaje zpracováváme převážně proto, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli přijetím našich podmínek používání.

Mezi další právní základy patří plnění našich právních povinností, vaše a naše oprávněné zájmy a váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Komu poskytujeme nebo zpřístupňujeme vaše osobní údaje?

Z hlediska zákona máme postavení správce, což znamená, že účely zpracování určuje naše společnost.

V souvislosti s naší činností mohou být vaše osobní údaje předány nebo zpřístupněny jiným subjektům, a to buď jako nezávislému správci, nebo jako zprostředkovateli.

Jako správce údajů zajišťujeme, aby každý, komu jsou vaše osobní údaje předávány, dodržoval vysoký standard ochrany údajů. V žádném případě neposkytneme vaše osobní údaje subjektu, u kterého není tento standard zajištěn.

Seznam příjemců:
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké
The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Tatra banka a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovensko, IČO: 00686930
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA
Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Spojené státy,
Pay Solutions, a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, Slovensko, ID:47866233

Okruhy příjemců:
Poskytovatelé programátorských služeb.
osobám, kterým jsme povinni vaše údaje poskytnout ze zákona, např. Slovenská obchodní inspekce, soudy, orgány činné v trestním řízení.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, což znamená, že osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě – plnění smlouvy, zpracováváme vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Pokud dojde k ukončení smlouvy, přistoupíme k likvidaci vašich osobních údajů, pokud není možné zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě. Pokud jste však během využívání našich služeb využívali také některé z našich placených služeb, jsme oprávněni nadále zpracovávat údaje týkající se vašich plateb pro účely plnění našich povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě – pro splnění zákonných povinností, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu stanovenou zákonem.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního základu – našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích stran, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního základu – vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu, na kterou jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Při zpracování osobních údajů za účelem účasti v námi pořádané soutěži na podporu našich produktů nebo služeb je tato doba uvedena v konkrétním statutu soutěže nebo v podmínkách soutěže.

Jaká máte práva v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů?

Zákon i nařízení vám poskytují řadu práv, která vám umožňují mít ochranu svých osobních údajů pod vlastní kontrolou. Naše společnost respektuje vaše práva. V této části se dozvíte, jaké to jsou.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že máte právo požadovat od nás potvrzení, zda jsou o vás zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tedy zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informace o nich:
– proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů).
– jaké údaje o vás zpracováváme (kategorie osobních údajů).
– na koho se mohou obrátit. budou zveřejněny vaše osobní údaje (identifikace příjemců nebo skupiny příjemců).
– jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat (doba uchovávání).
– že máte právo požadovat od nás opravu svých osobních údajů, jejich výmaz, jakož i omezení jejich zpracování, nebo že máte možnost vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
– že máte právo zahájit řízení o ochraně osobních údajů podle Zákona nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu podle Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.
– odkud vaše osobní údaje pocházejí (zdrojové informace), pokud jste nám osobní údaje neposkytli přímo.
– zda používáme automatizované individuální rozhodování, včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 Zákona; zejména použitý postup, jakož i význam a očekávané důsledky takového zpracování osobních údajů pro vás.
– přiměřené záruky týkající se předávání, pokud vaše osobní údaje předáváme do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Toto právo na přístup také znamená, že můžete získat osobní údaje, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud však o své osobní údaje žádáte opakovaně, můžeme vám v souvislosti s vaší žádostí o kopii vašich osobních údajů účtovat přiměřený administrativní poplatek.

Právo na opravu osobních údajů

V rámci našich podmínek poskytování služeb vás informujeme, abyste nám poskytli správné údaje. Pokud se však stane, že o vás zpracováváme nesprávné údaje, právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo požadovat, abychom nesprávné osobní údaje, které se vás týkají, opravili. Máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů s ohledem na účel zpracování vašich osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
– vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali.
– jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě vaše osobní údaje zpracováváme, a neexistuje žádný jiný právní základ pro další zpracování.
– vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
– vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
– vaše osobní údaje musí být vymazány, protože je to nezbytné pro splnění povinnosti podle slovenského práva nebo práva Evropské unie.
– Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 zákona

Vaše právo na výmaz osobních údajů však nemusí být v konkrétním případě s ohledem na konkrétní okolnosti přiznáno, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
– uplatnit naše právo na svobodu projevu nebo právo na informace.
– splnění právní povinnosti
– uplatnit náš právní nárok
– pro účely archivace, historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud není pravděpodobné, že by nám právo na výmaz zabránilo nebo vážně ztížilo dosažení účelů takového zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
– během doby, která nám umožňuje ověřit přesnost vašich osobních údajů, zpochybníte přesnost vašich osobních údajů.
– zpracování osobních údajů je protiprávní, vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo výmazu požádáte o omezení zpracování osobních údajů.
– vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro žádný z účelů zpracování nebo je potřebujete pro určení, výkon nebo vymáhání svých právních nároků.
– vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, že naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud je naše právo zpracovávat vaše osobní údaje založeno na vašem souhlasu nebo na plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo požádat o předání údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému správci údajů.

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě souhlasu subjektu údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Máte právo požadovat, aby automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, bylo vůči vám neúčinné.

Právo vznést námitku

Pokud máte důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracování náš oprávněný zájem.

Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převažuje nad vaším osobním zájmem, můžeme vaše údaje zpracovávat i přes vaši námitku proti zpracování. Vaše údaje jsme rovněž oprávněni dále zpracovávat, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):
Máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitka se týká také analýzy osobních údajů (tzv. profilování) prováděné v rámci přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel, jakož i pro účely všech typů přímého marketingu.

Samozřejmě se můžete snadno odhlásit ze zasílání zpráv a osobních nabídek na konkrétních kanálech. Nabídky od nás můžete například dostávat pouze e-mailem, ale ne prostřednictvím SMS.

Nastavení můžete kdykoli změnit na webu nebo v aplikaci. Nastavení můžete změnit také prostřednictvím e-mailu, SMS nebo kombinací obou způsobů. Pokud potřebujete pomoci s nastavením, můžete kdykoli kontaktovat náš zákaznický servis.

Pokud jako subjekt údajů nemáte plnou způsobilost k právním úkonům, může vaše práva podle Nařízení a Zákona vykonávat váš zákonný zástupce. Práva subjektu údajů, který není naživu, může vykonávat osoba blízká ve smyslu Nařízení a Zákona.

Pokud jsou vaše žádosti jako subjektu údajů zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, můžeme si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout žádost vyřídit.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, a to e-mailem na adresu info@wowo.sk nebo poštou na adresu WOWO, s.r.o., Partizánska 65, 949 11 Nitra.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně, můžete si stěžovat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Více informací o dozorovém úřadu Slovenské republiky a postupu při podávání stížností naleznete na jeho oficiálních internetových stránkách: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.