Definice.

„Zbožím“ se rozumí jakékoli zboží prodávané prostřednictvím webových stránek www.wowo.sk. „Prodávající“ společnost WOWO, s.r.o., Partizánska 438/65 , 94911 NITRA, IČ:47328134, DIČ:2023817840, IČ SK2023817840. Společnost zapsaná v obch. Registr osy Nitra: Sro, číslo zápisu: 34701/N. „Spotřebitelem“ se rozumí subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Smlouva je sepsána ve slovenském jazyce a bude uložena u prodávajícího a přístupná spotřebiteli.

Politika.
Tento zásilkový prodej mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí obecně závaznými platnými předpisy Slovenské republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 223/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží z obalů, ve znění pozdějších předpisů. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Cena zboží.
Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.wowo.sk. Tyto ceny nezahrnují cenu za dodání zboží na místo určené spotřebitelem. Cenu za dodání zboží hradí spotřebitel zvlášť.

Objednávání zboží.
Spotřebitel si může objednat zboží na internetových stránkách www.wowo.sk.

Zrušení objednávky.
Spotřebitel má možnost zrušit objednávku nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky s platbou bez udání důvodu nebo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů (Odstoupení od smlouvy). Spotřebitelé tak mohou učinit na telefonním čísle 0908 842 824 nebo e-mailem na adrese info@wowo.sk. Pokud spotřebitel zruší objednávku do 24 hodin a mezitím již za objednané zboží zaplatil, prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou částku bankovním převodem.

Postup pro podávání stížností.
Aby byla vaše žádost uznána, je třeba dodržet několik pravidel:
Při převzetí zboží zkontrolujte zboží a doklad o prodeji. Pokud při převzetí zboží zjistíte nějaké vady, je vaší povinností nás o nich informovat e-mailem nebo telefonicky, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Pokud zjistíte výrobní vady, musíte zboží nejprve na vlastní náklady zaslat na naši adresu a uvést důvod reklamace. Nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu, který jsme vám zaslali spolu se zbožím. Za reklamované zboží vám vrátíme peníze. Poštovné a další poplatky nevracíme. Poškození zboží při přepravě bude mít za následek neuznání reklamace. Pokud je zboží zasíláno na dobírku, nebude tato zásilka přijata.

Reklamační protokol.

Stažení.
(1) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, a to bez udání důvodu, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10.
(2) Pokud prodávající dodatečně splnil informační povinnost podle § 10, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost, nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
(3) Nesplní-li prodávající informační povinnost podle § 10 ani dodatečně, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
(4) Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen
(a) vzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby,
(b) vrátit spotřebiteli nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo zálohu uhrazenou spotřebitelem za zboží nebo službu, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
(5) Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
(a) poskytování služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v odstavcích 1 až 3,
(b) vrátit spotřebiteli nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo zálohu uhrazenou spotřebitelem za zboží nebo službu, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

(6) Poskytl-li prodávající spotřebiteli úvěr na nákup zboží nebo poskytnutí služby nebo poskytla-li takový úvěr spotřebiteli třetí osoba na základě smlouvy s prodávajícím, odstoupením od kupní smlouvy se od počátku ruší i smlouva o úvěru. Právo na vrácení bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.
Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože nemůže dodat objednané zboží nebo služby, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na jiném plnění.
Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, je prodávající povinen uhradit veškeré prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb.
V případě náhradního plnění je prodávající povinen dodat zboží nebo poskytnout službu spotřebiteli ve stejné kvalitě a ceně.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy.
Zboží nám můžete zaslat po předchozím oznámení na tel. 0908 842 824 , resp. e-mailem na adresu: info@wowo.sk zašlete doporučeným dopisem, v cenném psaní nebo v balíku na následující adresu:

WOWO, s.r.o.
Partizánska 65
94901 Nitra

Po kontrole zboží vám zašleme zpět kupní cenu zboží do 15 dnů bankovním převodem.
Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi. Doporučujeme zboží pojistit.

Dodací podmínky.
Zboží lze doručit v rámci Slovenské republiky a České republiky. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného během přepravy řídí reklamačním řádem dopravce a příslušnými ustanoveními občanského nebo obchodního zákoníku. Obchodní zákoník. Takto způsobené vady nelze u prodávajícího reklamovat. V těchto případech je proto kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda je dodáno v nepoškozeném obalu. Při podezření na poškození zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Kupující má právo nepřevzít zboží v případě zjevného poškození obalu.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen oznámit prodávajícímu všechny takto zjištěné vady do druhého dne. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího. V případě pozdější reklamace bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta.

Zásady ochrany osobních údajů.
Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté spotřebiteli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Používáním tohoto internetového obchodu spotřebitel souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a o provedených nákupech. Registrací v internetovém obchodě www.wowo.sk spotřebitel souhlasí s tím, že může být informován o nových produktech v internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Prodávající se zavazuje, že nezpřístupní žádné osobní údaje spotřebitele ani jiné informace o spotřebiteli žádné třetí osobě. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nezbytné pro dodání zboží, které byly poskytnuty dopravci.

Povinnosti prodávajícího.
(1) V případě zásilkového prodeje musí prodávající před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku současně s nabídkou zboží nebo služeb spotřebitele informovat o:
(a) jejich totožnost, trvalé bydliště a živnostenské oprávnění, pokud zásilkový prodej uskutečňuje fyzická osoba, jejich obchodní firmu a sídlo, pokud zásilkový prodej uskutečňuje právnická osoba.
(b) popis zboží nebo služeb,
(c) cena poskytovaného zboží nebo služeb,
(d) dodací podmínky a náklady na dodání zboží,
(e) platební podmínky,
(f) poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy,
(g) cenu za použití prostředků komunikace na dálku, pokud je cena stanovena v jiné než základní sazbě,
(h) dobu, po kterou je prodávající vázán svou nabídkou, včetně ceny,
(i) minimální doba, na kterou lze uzavřít smlouvu, pokud se jedná o prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou dodávány nebo poskytovány nepřetržitě nebo opakovaně.
(2) Při telefonickém nabízení zboží nebo služeb je prodávající povinen na začátku komunikace se spotřebitelem sdělit svou totožnost a obchodní účel telefonického hovoru.
(3) Prodávající je povinen nejpozději v den dodání zboží nebo zahájení poskytování služby doručit spotřebiteli písemně informace, které mu poskytl podle odstavce 1 prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
(4) Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli nejpozději v den dodání zboží nebo zahájení poskytování služby:
(a) písemné informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy,
(b) adresu prodávajícího, na které může spotřebitel podat stížnost nebo reklamaci,
(c) záruční a servisní informace,
(d) informace o možnosti zrušit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo na dobu delší než jeden rok.
(5) Odstavce 3 a 4 se nevztahují na služby poskytnuté prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud byly poskytnuty pouze jednou a provozovatel komunikačního prostředku je vyúčtoval na dálku; spotřebitel však musí mít možnost získat adresu prodávajícího, na které může uplatnit reklamaci nebo stížnost.

Výhrada chyby.
Vyhrazujeme si právo na změnu technických, designových nebo jiných parametrů výrobku bez předchozího upozornění. I přes naši snahu se mohou vyskytnout chyby v technických, konstrukčních nebo jiných parametrech a vyobrazeních. Za ně neneseme odpovědnost.

Dozorčí orgán
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Nitranský kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
www.soi.sk
e-mail:nr@soi.sk

Platební podmínky.
Platby probíhají prostřednictvím platební brány BARION.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou na internetových stránkách www.wowo.sk. V okamžiku odeslání objednávky, včetně nákladů na dodání zboží. Kupní cena je uvedena včetně DPH. Pokud není dohodnuto jinak, doručuje se kurýrní službou DPD. Prodávající je povinen po zaplacení ceny za Zboží a ceny za dodání Zboží Kupujícím dodat Kupujícímu Zboží v požadované kvalitě, ceně a množství.

Přehled možných způsobů platby a cena za poštovné a balné.
– platba je možná přes PayPal. PayPal přijímá platby i bez účtu PayPal. Možnost platby kreditní, debetní kartou. Pomocí platební brány Besteron, Oberon, která přijímá online platby přímo prostřednictvím podporovaných bank a jejich aplikací.
– přeprava s obalem je zpoplatněna takto
do 30 kg = 4,90 €
nad 30 kg = 5,90 €
nad 90 kg = 15 €
nad 140 kg = 25 €

Závěrečná ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky kupující souhlasí s cenou za objednané zboží včetně nákladů na dopravu, všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění platném v době odeslání objednávky.

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu www.wowo.sk jsou částečně převzaty od dodavatele, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti a tiskové chyby. Prodávající neodpovídá druhé straně za přímé, nepřímé nebo jiné škody způsobené použitím informací z webových stránek prodávajícího, včetně ušlého zisku, vzniklých nákladů a jiných škod. Prodávající neposkytuje žádné záruky a ujištění, s výjimkou těch, které vyplývají ze zákona.

Postup při podávání stížností.
Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2017 a ruší platnost předchozího reklamačního řádu.

Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není převzato osobně, považuje se za okamžik převzetí zboží okamžik předání zboží prvnímu dopravci.

Záruční podmínky.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (dle § 619 odst. 1 občanského zákoníku) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku). Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zkontrolovat u dopravce její stav podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není v souladu s kupní smlouvou, například proto, že zásilka není kompletní nebo je poškozená. Pokud kupující převezme od dopravce poškozenou zásilku, je nutné popsat poškození v prodejním protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je třeba neprodleně nahlásit e-mailem na adresu: info@wowo.sk, sepsat s dopravcem zápis o poškození a bez zbytečného odkladu jej zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že nedošlo k porušení kupní smlouvy.

Kupující může vadné zboží zaslat k reklamaci přepravní službou s viditelným označením „REKLAMACE“.

Záruka se nevztahuje na vady:
-způsobené nesprávným používáním
-pro vady způsobené špatným zacházením nebo nevhodnou léčbou
-mechanické a chemické poškození zboží
-péče o zboží
-stroj byl poškozen nadměrným zatížením
-zboží, které bylo upraveno zákazníkem
-zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na závadu, kterou kupující písemně uvede.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečný prodej zboží do reklamačního řízení.

Jak vyřídit stížnost.
Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Není-li oprava možná a povaha vady nebrání běžnému užívání, mohou se prodávající a kupující dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy není možné tuto vadu později reklamovat.

Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, nabídne prodávající kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží stejných nebo obdobných užitných vlastností.

Jak nakupovat.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy.
Zboží objednává kupující postupem uvedeným v tomto článku všeobecných obchodních podmínek.

Pro zadání objednávky nemusíte vyplňovat registrační formulář na webových stránkách www.wowo.sk. Kupující si vybere z každé kategorie a přesně specifikuje zboží – uvede množství atd. Seznam obsahuje název výrobku, krátký popis, náhled fotografie výrobku a obrázek popisující parametry výrobku. Pokud kupující klikne na horní část nákupního košíku, zobrazí se mu již objednané zboží – přesný název zboží, počet a cena včetně DPH. V tomto přehledu má kupující možnost ponechat jednotlivé položky v nákupním košíku nebo je odstranit kliknutím na ikonu „odstranit ze seznamu“. V dalším kroku kupující uvede způsob úhrady objednávky. Před konečným odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat objednávku a zadané údaje.

Pokud chce kupující použít slevový kupón na zboží, je nutné zadat číslo slevového kupónu v sekci „Pokladna“.

Po odeslání objednávky obdrží kupující kopii objednávky na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři.

Za závazné přijetí objednávky prodávajícím se považuje e-mailové nebo telefonické potvrzení prodávajícího kupujícímu o přijetí přijaté objednávky. Po ověření dostupnosti zboží a termínu dodání objednaného zboží označeného jako „potvrzení objednávky“.

Prodej respirátorů FFP2, KN95 je určen pro lidi:

a) poskytovateli zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči na území Slovenské republiky,
(b) zdravotnickému pracovníkovi, který vykonává zdravotnické povolání na území Slovenské republiky,
(c) orgán státní správy nebo místní samosprávy,
(d) právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je povinna podle zvláštního předpisu) tyto osobní ochranné pracovní prostředky poskytovat a vykonává práce uvedené v příloze k tomuto zákonu, při nichž je použití těchto osobních ochranných pracovních prostředků nezbytné pro ochranu života a zdraví,
(e) právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu s Úřadem pro dohled nad zdravotní péčí (dále jen „Úřad pro dohled“) o provádění prohlídek mrtvých těl,
f) právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která poskytuje pohřební služby na území Slovenské republiky,
(g)zaměstnanec oddělení soudního lékařství a patologické anatomie orgánu dozoru,
(h) osobě, u níž jsou k tomu zdravotní důvody,

Plný text : https://www.epi.sk/zz/2020-69

Zakoupením tohoto výrobku dává zákazník prodávajícímu čestné prohlášení, že si je vědom výše uvedených skutečností o omezení prodeje respirátorů, že si je vědom nařízení zákona č. 561/2004 Sb. 69/2020 Z. z. a že patří mezi 9 osob/institucí, které si mohou tento produkt zakoupit.

„Odesláním a potvrzením této objednávky prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním zákona č. 69/2020 Z.z. o mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením nebezpečné nákazy lidského zdraví COVID-19 v oblasti zdravotnictví a o změně a doplnění některých zákonů a čestně prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou k nákupu osobních ochranných pracovních prostředků ve smyslu § 4 Omezení distribuce osobních ochranných pracovních prostředků zákona č. 101/2000 Sb. 69/2020 Z z. o mimořádných opatřeních v souvislosti s šířením nebezpečné nákazy lidského zdraví COVID-19 ve zdravotnictví a o změně některých zákonů, a potvrzuji, že vyřízení mé objednávky prodávajícím není v rozporu s tímto zákonem.

PODMÍNKY PROGRAMU „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“

1. Úvodní ustanovení, popis služby

1.1. Tyto podmínky programu „Ověřeno zákazníky“ (dále jen „OP Ověřeno zákazníky„) vydává společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 078 22 774, DIČ: CZ 07822774, jako provozovatel portálu Heureka.sk, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky zařazenými do služby „Ověřeno zákazníky“.

1.2. Tyto podmínky ověřené zákazníkem jsou součástí zvláštních podmínek používání portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínky používání nákupní galerie Heureka.sk, dostupné na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania (dále jen„Podmínky“), které se vztahují na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem v rozsahu, ve kterém tyto Podmínky ověřené zákazníky nestanoví jinak. Tyto OP ověřené zákazníkem podléhají výkladu podmínek čl.

1.3. Podmínky, pokud není v těchto Podmínkách ověřených zákazníkem uveden jiný pojem a definován jeho výklad. 1.3. Provozovatel nabízí v rámci Portálu službu „Ověřeno zákazníky“ (dále jen„Služba“), která spočívá v získávání a zpracování odpovědí zákazníků Obchodníků prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, a to formou dotazníků zasílaných zákazníkům Obchodníků a vyplňovaných těmito zákazníky (dále jen„Dotazník„). Pro účely těchto obchodních podmínek se za Ověřené zákazníky považují osoby, které s Obchodníkem uzavřely kupní nebo jinou obdobnou smlouvu prostřednictvím jeho E-shopu, přičemž není rozhodující, zda jsou zároveň uživateli Portálu (dále jen„Zákazníci„).

1.4. Provozovatel poskytuje službu těm obchodníkům, kteří jsou na portálu zaregistrováni a zasílají na portál nabídky zboží a služeb způsobem podle čl. 3 Podmínek a kteří uzavřeli s Provozovatelem smlouvu o spolupráci při poskytování služby „Ověřeno zákazníky“.

1.5. Tyto Podmínky ověřené zákazníkem se vztahují na vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem týkající se poskytování a využívání Služby a jsou nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci při poskytování služby ověřené zákazníkem uzavřené podle čl. 2. (dále jen„smlouva“).

2. Registrace k využívání služby, uzavření a trvání smlouvy

2.1. Obchodník, který se zaregistroval k používání Portálu, je oprávněn zaregistrovat se k používání Služby v rámci svého uživatelského rozhraní, které bylo za účelem používání Portálu zpřístupněno Provozovatelem na adrese http://sluzby.heureka.sk.

2.2. V rámci procesu registrace je obchodník seznámen se zněním těchto obchodních podmínek Ověřeno zákazníky, s nimiž souhlasí zaškrtnutím políčka. Podání registrace, včetně akceptace znění OP Ověřeno zákazníky, se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena po obdržení potvrzujícího e-mailu zaslaného provozovatelem obchodníkovi na jeho e-mailovou adresu registrovanou na portálu.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět výpovědí zaslanou elektronicky prostřednictvím e-mailu a administračního rozhraní s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Provozovatel je dále oprávněn ukončit Smlouvu odstoupením z důvodů uvedených v těchto OP Ověřeno zákazníky. Doba trvání Smlouvy je podmíněna dobou trvání smlouvy o užívání Portálu uzavřené mezi Provozovatelem a Obchodníkem podle čl. 2.2.1. Podmínky.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník se zavazuje umístit v poslední fázi všech objednávek Zákazníků v E-shopech Obchodníka, bez ohledu na to, zda byla objednávka učiněna prostřednictvím Portálu či nikoliv, aplikační skript, který odešle e-mailovou adresu Zákazníka do databáze Provozovatele (dále jen„Skript„). Skript a jeho technická specifikace jsou obchodníkovi k dispozici online v jeho uživatelském rozhraní na adrese http://sluzby.heureka.sk. Provozovatel uděluje Obchodníkovi licenci – oprávnění používat Skript v rámci procesu objednávání Zboží na E-shopu, a to výhradně za účelem stanoveným ve Smlouvě a po dobu trvání Smlouvy.

3.2. Obchodník se zavazuje umožnit všem zákazníkům odmítnout zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu ze strany Obchodníka podle § 62 Zákona. č. 351/2011 Sb. o elektronické komunikaci, ve znění pozdějších předpisů, před odesláním každé jednotlivé objednávky v obchodě obchodníka. Obchodník je povinen aktivně a zřetelně nabídnout zákazníkům možnost odmítnout zasílání e-mailů pro účely přímého marketingu alespoň na jedné ze stránek, které jsou součástí objednávkového procesu e-shopu obchodníka. Zákazníci musí mít možnost využít nabízené možnosti kliknutím na tlačítko, zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka formuláře nebo jiným jednoduchým způsobem.

3.3. Obchodník není oprávněn poskytnout Provozovateli e-mailové adresy Zákazníků, kteří kdykoli před provedením příslušné objednávky vyjádřili nesouhlas se zasíláním elektronické pošty ze strany Obchodníka podle zákona č. 480/2004 Sb., o elektronických komunikacích. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích. Možnost odmítnout další zasílání Dotazníků poskytuje Provozovatel Zákazníkovi v každém jednotlivém Dotazníku. Obchodník je povinen informovat Provozovatele o případném nesouhlasu Zákazníka se zasláním elektronické pošty, který je získán jiným způsobem než využitím možnosti vyjádření nesouhlasu uvedené v jednotlivých Dotaznících dle předchozí věty. Obchodník plně odpovídá za veškerou škodu, která vznikne provozovateli v souvislosti s porušením povinností podle tohoto odstavce.

3.4. V případě, že Obchodník umožní Zákazníkům odhlásit se ze zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu v souladu s ust. 3.2 těchto OP představuje zaslání Dotazníku ze strany Obchodníka zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Obchodníka v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR„), nepředstavuje nepřiměřený zásah do práv a svobod zákazníků, a proto nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.4.1. Tento oprávněný zájem spočívá ve zjištění spokojenosti zákazníka s nákupem u obchodníka. Skutečnost, že oslovení zákazníků, kteří si u obchodníka zakoupili zboží nebo služby, přímou komunikací je oprávněným zájmem obchodníka, potvrzuje 47. bod odůvodnění GDPR, který uvádí, že „oprávněný zájem by mohl existovat (…) například tehdy, pokud je subjekt údajů ve vztahu ke správci v postavení klienta (…) Za oprávněný zájem lze považovat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.“.

3.4.2. Při zpracování osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky nepředává obchodník osobní údaje třetí straně jako správce údajů podle GDPR. Správce je zpracovatelem zpracování osobních údajů předaných obchodníkem a je oprávněn k takovému zpracování podle ust. 5.1.1. Další zpracování osobních údajů Správcem jako zpracovatelem osobních údajů probíhá pouze ve vztahu k osobním údajům, které Správci poskytl Zákazník.

3.4.3. Zpracování osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky ze strany obchodníka tedy nemá na zákazníky nepřiměřený negativní dopad – zákazník může důvodně očekávat, že obchodník zjistí spokojenost s nákupem, navíc je o této možnosti transparentně informován v souladu s ust. 3.5 těchto OP a má možnost ji odmítnout podle odst. 3.3 těchto OP; Správci jako zpracovateli osobních údajů je předáváno pouze minimální množství osobních údajů a tyto údaje jsou na straně Správce náležitě zabezpečeny a po krátké době pseudonymizovány. Zpracování osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky má naopak pro zákazníka pozitivní dopady v podobě snadné možnosti sdělit obchodníkovi případné negativní zkušenosti s nákupem.

3.5. Obchodník je povinen prostřednictvím podmínek zpracování osobních údajů, obchodních podmínek, podmínek používání, kupní smlouvy nebo jiného vhodného dokumentu, který řeší vztah Obchodníka se Zákazníky, informovat o tom, že jejich osobní údaje jsou předávány Správci jako zpracovateli zpracování osobních údajů za účelem vygenerování Dotazníku, sběru zpětné vazby a jejího vyhodnocení. Pro informování zákazníků je obchodník povinen použít následující nebo podobné znění: „Spokojenost s nákupem měříme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Zasíláme vám je při každém nákupu u nás, pokud podle § 62 zákona. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neodmítáte zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk.Pro tyto účely vám můžeme předat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vznést námitku tím, že další dotazníky odmítnete pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Pokud budete mít námitky, dotazník vám již nezasíláme.“

3.6. Obchodník není oprávněn jakýmkoli způsobem narušovat objektivitu a zkreslovat pravdivost Dotazníků, zejména ovlivňováním výběru Zákazníků, kterým má být Dotazník zaslán, vyplňováním Dotazníku zaměstnanci Obchodníka nebo jím pověřenými osobami nebo nabádáním Zákazníků ke kladnému hodnocení. Obchodník není oprávněn zákazníka za zaslání negativní recenze jakkoli penalizovat, například nabídkou méně výhodných cen oproti jiným zákazníkům, odstoupením od uzavřené kupní smlouvy, odmítnutím dalšího prodeje zboží nebo služeb apod. V případě, že k takovému jednání ze strany obchodníka dojde, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo pozastavit poskytování služby obchodníkovi na dobu nezbytně nutnou k nápravě situace. Ustanovení tohoto článku nemají vliv na právo Obchodníka reagovat na recenze Zákazníka způsobem povoleným Provozovatelem.

3.7. Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně svých údajů zadaných na Portálu v souladu s čl. 4.4.4. Všeobecné obchodní podmínky Heureka.sk pro obchodníky, které jsou k dispozici na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania/vseobecne-podmienky-pouzivania-pre-obchodnikov (dále jen„Obchodní podmínky“) a které upravují i postup v případě změny provozovatele Eshopu.

3.8. V případě, že E-shop Obchodníka obdrží certifikát „Ověřeno zákazníky“ nebo jiné hodnocení vydané Provozovatelem na základě předem stanovených kritérií zveřejněných na Portálu, není Obchodník oprávněn umístit tento certifikát nebo jiné hodnocení na stránky jiného E-shopu, byť provozovaného stejným Obchodníkem, pro který však certifikát nebo hodnocení nebylo vydáno. Obchodník je oprávněn používat pouze typ certifikátu „ověřeno zákazníkem“ nebo jiný typ hodnocení, který mu přidělil provozovatel. V případě ukončení Smlouvy se Obchodník zdrží používání certifikátu „Ověřeno zákazníky“, včetně jiných typů hodnocení, a zavazuje se neprodleně odstranit tato označení ze stránek svého E-shopu a ze svých reklamních či jiných propagačních materiálů.

4. Práva a povinnosti provozovatele

4.1. Provozovatel je povinen vygenerovat pro Obchodníka Dotazník za účelem jeho zaslání těm Zákazníkům, jejichž e-mailové adresy byly Provozovateli poskytnuty pomocí Skriptu, a to tak, aby mohl být z e-mailové adresy Obchodníka odeslán do deseti (10) dnů od jejich poskytnutí, a poté znovu do 45 dnů od prvního odeslání, pokud Zákazník po prvním odeslání Dotazníku neodmítne další zasílání Dotazníků na jeho e-mailovou adresu. Provozovatel je oprávněn zajistit zasílání dotazníků Zákazníkovi jménem Obchodníka.

4.2. Provozovatel je povinen:

4.2.1. zpracuje vyplněné dotazníky a zveřejní výsledná hodnocení podle těchto dotazníků na portálu a zašle kopii vyplněného dotazníku obchodníkovi;

4.2.2. umožní obchodníkovi odpovědět na každý vyplněný dotazník, jehož kopie bude zaslána obchodníkovi;

4.2.3. zajistit technický provoz služby, zejména její přiměřenou dostupnost;

4.2.4. zajistit funkčnost skriptu;

4.2.5. informovat obchodníka o jakýchkoli negativních reakcích ze strany jeho zákazníků v souvislosti se službou.

4.3. Provozovatel se zavazuje vést seznam e-mailových adres zákazníků, kteří odmítli zasílání průzkumů prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném průzkumu (dále jen„seznam pro odhlášení„). Pokud zákazník obdrží po nákupu u obchodníka průzkum a pomocí odkazu v průzkumu odmítne další zasílání průzkumů, zavazuje se provozovatel přidat e-mailovou adresu tohoto zákazníka do seznamu pro odhlášení a zajistit, aby na tuto adresu nebyl průzkum zasílán. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel není oprávněn zasílat Dotazník na adresy uvedené v Seznamu pro odmítnutí, který je společný pro všechny Obchodníky za účelem ochrany Zákazníků před nevyžádanými sděleními.

4.4. Správce na základě kategorizace předaných údajů o zakoupeném zboží posoudí přípustnost jejich zpracování pro účely podle ust. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 těchto OP Ověřeno zákazníky před zpracováním pro tyto účely. Z dalšího zpracování vyloučí údaje, které mohou představovat zvláštní kategorie osobních údajů zákazníka, zejména údaje o zdravotním stavu nebo sexuálním životě zákazníka. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné zpracování údajů o zakoupeném zboží způsobené nesprávnou kategorizací.

4.5. Provozovatel je oprávněn vhodným způsobem kontrolovat plnění povinností obchodníka stanovených v čl. 3 z těchto OP Ověřeno zákazníky. Při kontrole je Provozovatel oprávněn ověřit zejména obsah zdrojového kódu webového rozhraní E-shopu Obchodníka a provést v souladu s čl. 5.7 Obchodních podmínek Testování objednávek na e-shopu obchodníka.

4.6. Smluvní strany předpokládají, že součet celkové částky náhrady škody, kterou má provozovatel zaplatit za všechna porušení smlouvy, nepřesáhne 2 000 EUR. Obchodník se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby skutečná škoda nepřesáhla tuto hranici celkové výše předvídatelné škody. V případě náhrady škody se ušlý zisk obchodníka nehradí.

5. Zásady ochrany osobních údajů

5.1. Podmínky zpracování osobních údajů

5.1.1. Součástí plnění Správce podle Smlouvy je zpracování osobních údajů. Obchodník v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR opravňuje správce ke zpracování osobních údajů zákazníků, které mu obchodník předává, a to:

5.1.1.1. údaje o zakoupeném Zboží za účelem posouzení, zda je lze zpracovávat pro účely podle ust. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 těchto OP.

5.1.1.2. e-mail a informace o zakoupeném Zboží pro účely vytváření a zasílání Průzkumů, shromažďování vyplněných Průzkumů a odesílání vyplněných Průzkumů Obchodníkovi;

5.1.1.3. údaje o zakoupeném Zboží pro účely zpracování podle čl. 4,5 z těchto OP Ověřeno zákazníky.

5.1.2. Správce je povinen zpracovávat osobní údaje pro Obchodníka v rozsahu nezbytném pro zajištění jeho plnění podle čl. 2 těchto OP Ověřeno zákazníky a pouze na základě pokynů Obchodníka uvedených v těchto OP Ověřeno zákazníky a ve Smlouvě nebo učiněných e-mailem či telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kontaktne-osoby/.

5.1.3. Omezení podle čl. 5.1.2 těchto OP Ověřeno zákazníky se vztahuje i na předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a platí, pokud správci takové jiné zpracování neukládají právní předpisy, které se na něj vztahují; v takovém případě správce informuje obchodníka o takovém právním požadavku před zpracováním pouze tehdy, pokud by právní předpisy takové informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

5.1.4. Povinnost provozovatele podle čl. 5.1.2 těchto OP Ověřeno zákazníky se nevztahuje na osobní údaje, které Správce nezískal v rámci činností Zpracovatele podle této Smlouvy. Ustanovení čl. 5.1.2 těchto Ověřených zákazníků není rovněž dotčeno oprávnění Provozovatele zpracovávat osobní údaje Uživatelů Portálu a Obchodních zákazníků samostatně v postavení správce osobních údajů, a to zejména pro následující účely:

5.1.4.1. shromažďování a poskytování informací o jednotlivých vyplněných dotaznících těm zákazníkům obchodníka, kteří jsou zároveň uživateli portálu,
5.1.4.2. zveřejňování informací získaných z vyplněných dotazníků na základě souhlasu zákazníků obchodníka a ověřování pravosti získaných informací,
5.1.4.3. anonymizace informací získaných z vyplněných dotazníků a následná analýza a další zpracování získaných údajů.

5.1.5. Zpracování osobních údajů Provozovatelem jako správcem podle GDPR, včetně zpracování osobních údajů Obchodníka, se řídí zvláštními podmínkami „Zásady ochrany osobních údajů na portálu Heureka.sk“.

5.1.6. Do 30 dnů od ukončení Smlouvy Provozovatel vymaže osobní údaje zpracovávané na základě těchto OP Ověřeno zákazníky, pokud uchovávání osobních údajů nevyžaduje zákon nebo pokud Obchodník při ukončení Smlouvy písemně nepožádá Provozovatele o předání kopie osobních údajů. Povinnost Správce podle tohoto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které Správce nezískal v rámci činnosti zpracovatele podle těchto OP Ověřeno zákazníky, a na osobní údaje, které Správce zpracovává samostatně v postavení správce osobních údajů, zejména v případech zpracování podle čl. 5.1.4 těchto OP Ověřeno zákazníky nebo v jiných případech, pokud je Správce stále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, oprávněného zájmu nebo jiného oprávněného důvodu. Pro vyloučení pochybností je Správce oprávněn i po ukončení Smlouvy nadále uchovávat zejména pseudonymizované hodnocení Obchodníka Zákazníkem jako správcem zpracování osobních údajů.

5.2. Bezpečnost zpracování osobních údajů

5.2.1. Správce přijal a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů.

5.2.2. V případě, že se Provozovatel dozví o porušení ochrany osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem na základě této Smlouvy v průběhu trvání Smlouvy, je Provozovatel povinen oznámit Obchodníkovi, že došlo k porušení ochrany osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví. Provozovatel provede oznámení zasláním oznámení na e-mailovou adresu obchodníka registrovanou na portálu. Poté bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Správce údajů o porušení zabezpečení osobních údajů dozví, oznámí Správce údajů Obchodníkovi stejným způsobem popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu subjektů údajů, kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů osobních údajů a popisu pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

5.3. Zapojení třetích stran do zpracování osobních údajů

5.3.1. Správce se zavazuje, že do zpracování osobních údajů shromážděných v rámci programu Ověřeno zákazníky nebude zapojovat jiné zpracovatele údajů.

5.4. Spolupráce při zpracování osobních údajů

5.4.1. Obchodník je plně odpovědný za vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem na základě této smlouvy. Pokud je Správci podána žádost Subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů podle těchto OP Ověřeno zákazníky, Správce tuto žádost vyřídí; to neplatí, pokud je k vyřízení žádosti nutná součinnost Obchodníka nebo pokud by vyřízení žádosti vyžadovalo ze strany Správce nepřiměřené úsilí.

5.4.2. Správce údajů umožní obchodníkovi provést audit technických a organizačních opatření zavedených správcem údajů k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném do datové schránky správce údajů nejméně 30 pracovních dnů předem. Obchodník je oprávněn požádat o audit pouze v pracovní dny od 9:00 hodin. do 17.00 hodin. Pokud datum auditu navržené obchodníkem provozovateli nevyhovuje, je provozovatel oprávněn navržené datum odmítnout a navrhnout nové datum. Všechny audity zpřístupní provozovatel obchodníkovi v souladu s čl. 5.4.3 těchto OP Ověřeno zákazníky. Náklady na audit nese obchodník.

5.4.3. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou další potřebnou součinnost a dokumentaci pro plnění svých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podle těchto OP Ověřeno zákazníky, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Obchodníka ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při realizaci žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost správce, s výjimkou přiměřené součinnosti při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů podle ust. 5.4.1 je účtována hodinová sazba 115 EUR za hodinu bez DPH. Fakturace a úhrada poplatků za poskytnutí pomoci se řídí čl. 6.5 Všeobecných obchodních podmínek Heureka.cz pro obchodníky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami ověřenými zákazníky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Zvláštními obchodními podmínkami, pokud nejsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami ověřenými zákazníky, a dále právním řádem Slovenské republiky, pokud zákon nestanoví, že se na právní vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem použije právní řád České republiky.

6.2. Od okamžiku ukončení Smlouvy není Provozovatel povinen vytvářet Dotazníky pro jejich zasílání Zákazníkům a informovat Obchodníky o výsledcích Dotazníků.

6.3. Pravidla pro provádění jednostranných změn těchto OP ověřených zákazníky ze strany Provozovatele jsou stanovena v čl. 10.2. Podmínky.

6.4. Tyto OP ověřené zákazníky vstupují v platnost 25. 5. 2018.