PODMÍNKY SOUTĚŽÍ NA WOWO.SK

Všeobecné podmínky soutěží se vztahují na soutěže pořádané na internetových stránkách www.wowo.sk (dále jen „wowo.sk“), pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak. Všeobecné podmínky soutěže stanovují podmínky účasti v soutěži, účasti, výhry a předání cen v soutěži a popisují práva a povinnosti účastníků.

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěží se mohou účastnit všichni návštěvníci stránek.

Zaměstnanci nebo smluvní partneři společností provozujících webové stránky wowo.sk, zaměstnanci spolupracujících osob a jejich rodinní příslušníci, obchodní partneři, kteří věnují ceny do soutěží, nebo. soutěže organizují, pořádají, organizují, zprostředkovávají, sponzorují, technicky zajišťují nebo jinak provádějí či na nich spolupracují jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, pokud není ve zvláštních podmínkách stanovena minimální věková hranice 18 let, která splňuje všechny zvláštní podmínky soutěže zveřejněné na wowo.sk. Forma přihlášení do výběrového řízení se řídí konkrétními podmínkami výběrového řízení.

PODMÍNKY PRO VÝHRU A PŘEDÁNÍ CENY

Výhercem se stává osoba, která správně zodpověděla soutěžní otázky a uvedla všechny údaje nezbytné pro správnou a nezaměnitelnou identifikaci a byla vyhlášena výhercem.

Výherce bude vyrozuměn e-mailem nebo. telefonicky. Pokud je e-mailem vyzván k vyzvednutí ceny, resp. poskytne další údaje nezbytné pro předání výhry a do 5 dnů na tento e-mail neodpoví, výhra propadá ve prospěch provozovatele portálu.

Nárok na výhru zaniká, pokud výherce poruší některou z povinností uvedených ve všeobecných nebo zvláštních podmínkách soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy (uvedení nepravdivých údajů, získání výhry podvodným způsobem apod.), pokud si výhru nevyzvedne ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě nebo pokud z omluvitelných důvodů nepožádá o prodloužení této lhůty.

Wowo.sk neodpovídá za vady při doručení výhry, které vznikly během poštovní přepravy nebo v souvislosti s ní. Případné nároky z vadné dodávky, resp. nedoručení výhry, wowo.sk předá výhru výherci.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito všeobecnými a zvláštními podmínkami soutěže.

OCHRANA ÚDAJŮ

Účastí v soutěži a splněním jejích podmínek dávají účastníci provozovateli webových stránek wowo.sk, společnosti WOWO, s.r.o., Partizánska 438/65 , 94911 NITRA, IČ:47328134, DIČ:2023817840, IČ DPH SK2023817840, zapsané v obchodním rejstříku České republiky, v České republice, souhlas k účasti v soutěži. Sro, IČO: 34701/N Obchodního rejstříku v Nitře s jeho výslovným souhlasem se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuté identifikační údaje účastníka (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail…), jakož i se zpracováním údajů pro účely soutěže a předání výhry v průběhu soutěže a po jejím skončení.

Tyto osobní údaje mohou být zpracovávány výhradně pro účely vedení soutěže, předání výhry a propagace dalších soutěží, tj. j. za účelem řádného plnění povinností vyplývajících z obecných a zvláštních podmínek výběrového řízení a za účelem řádné identifikace uchazeče. Účastník zejména souhlasí s tím, aby wowo.sk zaznamenávalo osobní údaje v písemné nebo elektronické podobě, ukládalo, shromažďovalo, organizovalo, vyhledávalo, procházelo, kombinovalo, přeuspořádávalo osobní údaje v písemné i elektronické podobě.

Účastník souhlasí a bere na vědomí, že jeho e-mailová adresa může být provozovatelem webových stránek wowo.sk poskytnuta obchodním partnerům soutěží a sponzorům za účelem zasílání propagačních nabídek.

Provozovatel webových stránek wowo.sk se rovněž zavazuje, že osobní údaje, s výjimkou e-mailové adresy účastníka, neposkytne třetím osobám, s výjimkou osobních údajů výherců, které mohou být poskytnuty partnerům za účelem doručení výhry.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu trvání soutěže a po jejím skončení po dobu předání výhry a kontroly dodržování těchto a zvláštních podmínek soutěží. Souhlas se zpracováním osobních údajů je neodvolatelný.

Wowo.sk odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Výhry a výhody získané v soutěžích na wowo.sk nejsou právně vymahatelné.

Wowo.sk si vyhrazuje právo odmítnout možnost účasti v soutěži, jakož i právo neposkytnout výherci výhru, a to i zpětně, v případě podezření na porušení těchto a zvláštních podmínek soutěží, zejména v případě získání výhry v rozporu s obecnými a zvláštními podmínkami a dobrými mravy, zneužití mechanismu a výhod soutěží.

Wowo.sk si vyhrazuje právo změnit všeobecné podmínky a pravidla soutěží z obchodních důvodů, z důvodů způsobených třetí stranou nebo vyšší mocí.

DAŇOVÉ POVINNOSTI

Výherce je odpovědný za splnění všech daňových povinností a je povinen dodržovat zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 595/2003 Sb.