Informace pro zaměstnance o zpracování jejich osobních údajů zaměstnavatelem

Zaměstnavatel, společnost WOWO, s.r.o., Partizánska 65, 949 11 Nitra, IČO: 47328134, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: SRO, vl. č. 34701/N, tímto informuje svého zaměstnance v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti se zaměstnaneckým poměrem. Zaměstnanec může zaměstnavatele kontaktovat e-mailem: info@ewowo.sk nebo poštou na adresu zaměstnavatele. Zaměstnanci se mohou s dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů obracet také na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese info@wowo.sk. Poskytnutí osobních údajů zaměstnavateli je pro zaměstnance povinné. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění pracovní smlouvy nezakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje pro účely uvedené níže:

I. Řízení personální a mzdové agendy

– uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
– vedení evidence dokumentů týkajících se způsobilosti k práci,
– výplata mzdy, srážky,
– plnění povinností vůči státním orgánům,
– záznamy o docházce, záznamy o vzdělání,
– vedení evidence vydaných zmocnění a plných mocí,
– vedení evidence ochranných pracovních pomůcek, majetku, zařízení, dohod o hmotné odpovědnosti,
– záznamy o výdeji hotovosti,
– poskytování zaměstnaneckých výhod,
– evidenci škod způsobených zaměstnanci na majetku zaměstnavatele,
– stravování,
– kopírování dokumentů nezbytných pro účely pracovního nebo obdobného poměru,
– plnění dalších zákonných a smluvních povinností.

Právním základem pro zpracování pro výše uvedené účely je pracovní smlouva nebo dohody uzavřené podle zákona č. 101/2000 Sb. 311/2001 Sb. Zákoník práce a plnění právní povinnosti podle zvláštních předpisů, které stanoví povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci.

Osobní údaje zaměstnance budou zpřístupněny následujícím příjemcům: zdravotním pojišťovnám, doplňkovému penzijnímu spoření, penzijním správcovským společnostem, statistickému úřadu, bezpečnostním službám, vzdělávacím agenturám a školitelům, pracovnělékařské službě, posudkům o zdravotní způsobilosti k práci a posudkům o zdravotní způsobilosti, poskytovatelům poštovních služeb, rozvojovým subjektům, správa a podpora informačních technologií, poskytovatelé externího auditu, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé stravovacích služeb, společnost, na jejíchž serverech jsou osobní údaje uloženy, zákazníci zaměstnavatele, dodavatelé zaměstnavatele, orgány veřejné moci, soudy, orgány činné v trestním řízení, advokáti, soudní exekutoři.

II. BOZP

– zajištění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP,
– záznamy o školeních, pracovních úrazech a lékařských prohlídkách.

Právním základem pro výše uvedené účely je plnění zákonné povinnosti zaměstnavatele.

Osobní údaje zaměstnance budou poskytnuty následujícím příjemcům: externí společnosti zajišťující BOZP – B.P.O. , externí společnosti zajišťující PZS – Mediconet, inspektorát práce, orgány činné v trestním řízení a přestupkové orgány.

III. Protispolečenská činnost

Osobní údaje pro účely evidence stížností týkajících se protispolečenské činnosti jsou zpracovávány v souvislosti s plněním právních povinností správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. c) předpisy (zejména verze 01/2018 platná od 25.5.2018 povinnosti vyplývající ze zákona č. 307/2014 Sb. o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské činnosti a o změně a doplnění některých zákonů). Poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností subjektu údajů. Osobní údaje zaměstnance budou poskytnuty těmto příjemcům: soudy, orgány činné v trestním řízení, inspektorát práce, Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky. Doba uchovávání osobních údajů je tři roky.

IV. Monitorování zaměstnanců na pracovišti

Kontrolní mechanismy zavedené zaměstnavatelem z důvodů:
– Zajištění kvalitního využití pracovní doby, a tím i kvalitního pracovního výkonu,
– zajištění dodržování pracovní kázně,
– ochrana majetku zaměstnavatele,
– zamezení možných úniků,
– prevence poškození.

Právním základem pro výše uvedený účel je čl. 4 zákona č. 311/2001 Sb. Zákoník práce. V případě call center se jedná o monitorování zaměstnanců. Sledování bude pokračovat po celou dobu trvání pracovního poměru. Doba uchovávání je 1 rok.

Osobní údaje zaměstnance budou zpřístupněny následujícím příjemcům: subjektům zajišťujícím správu a podporu informačních technologií.

V. Informace v rámci skupiny podniků

Vzhledem k tomu, že správce/zaměstnavatel je součástí skupiny podniků, které jsou propojeny s ústředním orgánem, má oprávněný zájem na předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely.

Právním základem pro výše uvedený účel je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 lit. (f) Předpisy.

Osobní údaje zaměstnance budou zpřístupněny následujícím příjemcům: společnostem tvořícím skupinu WOWO, s.r.o. a jejich zaměstnancům.

Ostatní ustanovení použitelná pro všechny výše uvedené účely:

Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí (mimo EU).

Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování ani profilování.

Osobní údaje budou uchovávány ve lhůtách stanovených v Registračním řádu, jehož aktuální verze je k dispozici na intranetu zaměstnavatele.

Zaměstnanec má právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od zaměstnavatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Zaměstnanec je povinen poskytovat pouze správné a aktuální osobní údaje a je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o každé změně svých údajů.

Veškeré změny tohoto dokumentu budou zaměstnancům sděleny elektronicky prostřednictvím oběžníku.

Tyto informace jsou také vždy k dispozici v aktuální verzi na intranetu zaměstnavatele v sekci „Ochrana osobních údajů“.